Про журнал

Видання призначено для науковців, які вивчають процеси в аеродисперсних системах, зокрема аерозолях. Воно має бути корисним для студентів та аспірантів фізичних, фізико-технічних, енергетичних і хімічних факультетів, які спеціалізуються в області теплофізики дисперсних систем і фізики плазми, хімічної фізики та гідродинаміки.

Рік заснування: 1969

Галузь і проблематика: Приведені результати досліджень тепло- і масообміну в дисперсних системах при перебігу фазових і хімічних перетворень, механізмів утворення дисперсної фази. Аналізується фізика горіння різних речовин, розглядаються критичні умови запалювання і згасання. Розглядаються газодинамічні явища, що визначають процеси переносу дисперсної фази. Представлені результати досліджень електрофізики дисперсних систем і нелінійних процесів, що протікають в димовій плазмі.

ISSN: 0367-1631 (друкована версія)

DOI: 10.18524/0367-1631  

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №17442-6192 від 05.01.2011 р.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: фізико-математичні науки, спеціальності – 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали від 15.10.2019; технічні науки, спеціальність – 144 Теплоенергетика від 28.12.2019, Категорія «Б».

Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік

Засновник та Видавець: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: В. В. Калінчак, д-р. фіз.-мат. наук, проф.

Адреса редакції: вул. Пастера, 27, м. Одеса, Україна 65026

Електронна адреса: teplophys@onu.edu.ua; chernalex@ukr.net; svetor25@gmail.com

Журнал реферується та індексується у таких базах данихІнституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Index Copernicus International Journals Master ListGoogle АкадеміяBase-searchUlrich’s Periodicals Directory.